Skogbruk

Vårt mål er å drive skogen i henhold til Viken Skog sitt miljøsertifikat ISO 14001 og i samsvar med Levende Skogs standard. Dette innebærer at vi i driftingen av skogen må ta utstrakt hensyn til biologisk mangfold, dyreliv og tilrettelegging for allmenn ferdsel.

På Holleby Gods er det 2500 dekar med skog, hvorav 1900 dekar er drivverdig. Dette gir et balansekvantum på ca 900 m3. Balansekvantum er det kvantum som kan hogges hvert år uten at skogen forringes.

For planlegging av skogsdriften er det utarbeidet en driftsplan. Vi leverer ca 600 m3 til Viken Skog hvert år. Resten går inn i vedproduksjonen. Sluttavvirkning blir utført med Viken Skog sitt driftsapparat. Kulturarbeid blir utført med innleid faglært personell. I noen grad blir utkjøring av tynningsvirke utført med eget mannskap.

Skog2_600x450
Skog1_600x450

Linker

Viken Skogeierforening
www.viken.skog.no

Norsk institutt for skogforskning
www.skogforsk.no